Приватне акціонерне товариство «МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ»  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНIВКА "РАЙАГРОХIМ"

2. Код за ЄДРПОУ

05489224

3. Місцезнаходження

08800, м.Миронiвка, вул.Соборностi, 143

4. Міжміський код, телефон та факс

(04574)52686 (04574)52686

5. Електронна поштова адреса

mironivka@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

mironivka.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Згiдно наказу Голови правлiння товариства Штефана Володимира Павловича №0151 вiд 08.11.2016 року було звiльнено за угодою сторiн головного бухгалтера Харченко Олену Вадимiвну. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Перебувала на посадi з 13.07.2011 року. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

З 09.11.2016р. згiдно наказу Голови правлiння товариства Штефана Володимира Павловича №0152 вiд 08.11.2016 року було призначено головним бухгалтером Михайловську Оксану Леонiдiвну. Термiн повноважень - не визначений. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: з 01.07.2005р. по 05.04.2013р. - ТОВ "ПРОНТА", головний бухгалтер, звiльнена за угодою сторiн; з 08.04.2013р по 10.05.2016р - ТОВ "ВП "Богуславський гранiтний кар"єр", головний бухгалтер, звiльнена за угодою сторiн. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Штефан Володимир Павлович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

09.11.2016

(дата)